Uwaga! Od 1 lutego 2020 r. następuje zmiana siedziby firmy na ul. Cicha 5 , 58-300 Wałbrzych (biurowiec Camela SA). "

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.

ul.Cicha 5
58-300 Wałbrzych

Sekretariat
tel. 074 842-68-36
tel. 074 843-45-06
tel. 074 887-11-60
fax. 074 849-03-40
tel. kom: 600 033 869
ost@ost.org.pl

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.
Biuro Terenowe Jelenia Góra

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat
tel. 075 75-22-399
tel. kom: 601-993-523
tel. kom: 504-289-114
ostjg@ost.org.pl

Zamówienia publiczne – od planowania do podpisania umowy


PROGRAM SZKOLENIA

dotyczy: Zamówienia publiczne - od planowania do podpisania umowy.

I. Aktualny stan prawny
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843).
2. Akty wykonawcze do ustawy.
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w tym: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE – klasyczna.

II. Odpowiedzialność osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania - kierownik zamawiającego, komisja przetargowa, Główny Księgowy oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu. Odpowiedzialność Wykonawcy.
III. Ustawa Prawo zamówień publicznych
1. Planowanie zamówień i Plany zamówień.
2. Zamówienia do progu określonego w art. 4 pkt 8 oraz art. 4d ustawy Pzp - wyłączenia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych(Pzp).
3. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
4. Faza przygotowawcza dla zamówień powyżej 30.000,00 euro
4.1. Opis przedmiotu zamówienia dla dostaw, usług i robót budowlanych.
4.2. Ustalanie wartości szacunkowej zamówienia – zamówienia mieszane, tożsame rodzajowo, podmiotowo i czasowo, podział zamówienia na części, prawo opcji.
4.3. Określenie grupy wartościowej- obowiązki Zamawiającego w każdej grupie.
4.4. Tryby udzielania zamówień- wybór trybu.
4.5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zaproszenie - opracowanie, udostępnienie, zmiana.
4.5.1. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny ich spełniania: obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia, post kwalifikacja, wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich. Podwykonawca.
4.5.2. Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – dokumenty wątpliwe/dyskusyjne, poleganie na potencjale innych podmiotów – możliwość żądania dokumentów od innych podmiotów, oferta a dokumenty wymagane od wykonawcy- oświadczenie a standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia -JEDZ,
4.5.3. Kryteria – cena, koszt całkowity oraz pozacenowe kryteria oceny ofert, w tym „cykl życia produktu”, kryteria selekcji.
5. Komisja przetargowa i/lub zespół osób.
6. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami,
7. Ogłoszenie postępowania lub zaproszenie do złożenia oferty – terminy, zmiany ogłoszeń, sprostowanie, dokonanie zmian. Dokumentowanie.
8. Otwarcie i ocena ofert w tym z zastosowaniem art. 24aa Pzp tzw. procedury odwróconej.
9. Środki ochrony prawnej po ogłoszeniu postępowania i po ogłoszeniu wyniku.
10. Rażąco niska cena lub koszt – wymogi wszczęcia procedury wyjaśniającej, ocena wyjaśnień, odrzucenie oferty,
11. Wybór najkorzystniejszej oferty – informacja, terminy. Ogłoszenie wyboru.
12. Środki ochrony prawnej po ogłoszeniu postępowania i po dokonaniu wyboru wykonawcy.
13. Protokół z postępowania,
14. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, informacja o zawarciu umowy, zmiana umowy- przesłanki.

Podczas szkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania.


Termin: 20 stycznia 2020r. godzina: 9:00,

Koszt: 290 zł za osobę

«powrót

Ośrodek Szkolenia Technicznego 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.