Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.

pl.Skarżyńskiego 1
58-301 Wałbrzych

tel.: 74-887-11-66
tel.: 74-842-68-36
e-mail: ostprojekt@ost.org.pl

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.
Biuro Terenowe Jelenia Góra

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

tel.: 75-752-23-99
e-mail: ostjg@ost.org.pl

Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1c
58-304 Wałbrzych

tel./fax:74-848-01-00
e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl

Projekt "Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego"

współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

O Projekcie

"Program wsparcia konkurencyjności MMŚP z subregionu jeleniogórskiego" jest odpowiedzią na niski poziom korzystania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze wsparcia szkoleniowo – doradczego ukierunkowanego na wzmocnienie konkurencyjności i adaptacyjności przedsiębiorstw.

Procesy modernizacyjne i adaptacyjne regionu wymuszają na przedsiębiorcach i ich pracownikach potrzebę ciągłej aktualizacji umiejętności i kwalifikacji.

Realizowany Projekt wsparcia konkurencyjności jest kilkuetapowy, pomyślany w taki sposób aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby szkoleniowe lub doradcze konkretnego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca moze uzyskać wsparcie kilkuetapowo poprzez:

  • przeprowadzenie diagnozy otoczenia konkurencyjnego firmy i jej zasobów wewnętrznych – w celu wyłonienia potrzeb szkoleniowo-doradczych związanych z potrzebą podnoszenia konkurencyjności;
  • zbadanie luki kompetencyjnej u pracowników firmy i jej kadry zarządzającej celem dostosowania kierunku i rodzajów szkoleń do zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych;
  • przeprowadzenie szkoleń ogólnych i/lub specjalistycznych – w terminach i formach organizacji dostosowanych do możliwości i potrzeb danej firmy;
  • doradztwo odpowiadające na zdiagnozowaną potrzebę związaną z podnoszeniem konkurencyjności.

Uczestnicy Projektu zostaną wyłonieni w drodze rekrutacji prowadzonej w sposób otwarty i ciągły w okresie XII.2012 - IX.2014 za pomocą: akcji bilbordowej, mailingu oraz kontaktu osobistego i telefonicznego.

Rekrutacją zostanie objętych minimum 300 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym jednoosobowych działalności gospodarczych) działających i mających siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie subregionu jeleniogórskiego obejmującego powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, miasto Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski.

300 przedsiębiorstw zostanie zdiagnozowanych w zakresie otoczenia zewnętrznego i zasobów wewnętrznych.

Po przyjęciu zgłoszenia o zamiarze uczestnictwa w Projekcie, w siedzibie przedsiębiorstwa zostanie przeprowadzona weryfikacja formalna obejmująca badanie:

  • wielkość przedsiębiorstwa;
  • jego lokalizacji w subregionie;
  • kwalifikalności do objęcia wsparciem w formie pomocy de minimis;
  • ewentualnego otrzymania wsparcia pomostowego z działu 6.3 lub 8.1 POKL.

Wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych objętych zostanie 116 przedsiębiorstw, w tym 640 osób zostanie objętych badaniem luki kompetencyjnej i udziałem w szkoleniach. Wsparciem doradczym objęte zostaną 184 przedsiębiorstwa.

Głównym celem Projektu jest poprawa - o minimum ¼ - konkurencyjności i adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresie XII.2012 – XI. 2014 poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Ośrodek Szkolenia Technicznego 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.